Presentació | Informe | Fòrum | Pregunta de la quinzena | Seminaris Astrolabi|
Presentació de l'Observatori | Prioritats d'estudi | Metodologia de treball de l'Observatori |Què és l'Observatori

Objectius de l'Observatori

Qui col·labora a l’Observatori

Criteris de selecció dels centres

Els informes de l’Observatori

El Debat virtual 

 

Presentació

Què és l'Observatori 

L'Observatori de les TIC als centres d’ensenyament no universitari és un projecte iniciat per la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya per mitjà de l’Edu Lab que neix fruit de la voluntat de realitzar una reflexió sobre l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a l'educació.

Aquest projecte es desenvolupa amb la finalitat de crear un Observatori neutral que pugui valorar l’evolució de l’aprofitament i l’ús que es fa de les TIC i l’esdevenir dels diferents projectes que tenen una finalitat semblant: continuar treballant en la millora de la qualitat educativa a partir de l'aprofitament dels recursos que la societat posa al nostre abast.

L’àmbit d’anàlisi d’aquest Observatori serà una mostra de 33 centres de Catalunya a partir de la qual podrem conèixer una realitat que, necessàriament, ha de ser plural, recollint tant informacions d’aquells centres que utilitzin les TIC de forma intensiva, com d’aquells centres que les utilitzen menys. 

Els instruments amb els quals compta l’Observatori són:

 • Publicació d’informes periòdics, a través dels quals reflectirem la realitat dels centres participants a la mostra i difondrem l’anàlisi realitzada al voltant d’aspectes educatius rellevants.
 • Participació dels centres educatius, ja sigui a través de la mostra de 33 centres que participen d’una forma més directa dins l’Observatori, ja sigui la de tots aquells centres que vulguin participar en els debats o en els àmbits de reflexió proposats des de la web.
 • Una web interactiva, amb l’objectiu, entre d'altres, de posar a disposició de la comunitat educativa els resultats dels informes. Pot consultar-se a la següent adreça electrònica: http://astrolabi.edulab.net.
 • Debats virtuals, a través dels quals tothom pot fer aportacions als informes i expressar la seva pròpia visió i opinió sobre l’aprofitament i l’ús de les TIC a l’educació.
 • El Consell Assessor: que tindrà com a objectiu marcar línies i fer un seguiment de la validesa dels resultats obtinguts per l’Observatori.

Els principals reptes que han impulsat aquest projecte han estat els següents:

 • La voluntat de la Fundació Jaume Bofill d’analitzar la realitat educativa catalana quant a l’ús de les TIC.
 • L'experiència de la Universitat Oberta de Catalunya de posar les TIC al servei d’un ensenyament de qualitat.
 • L’objectiu de l’Edu Lab de constituir Observatoris de referència en matèria educativa.
 • La necessitat de reflexions i guies per a una aplicació generalitzada i ben orientada de les TIC en les escoles i instituts del nostre sistema educatiu. 
 • Les possibilitats que ofereixen les TIC per atendre qualitativament la diversitat i per contrarestar algunes diferències socials.


fcamu_a.gif (168 bytes)

Objectius de l'Observatori

 • Tenir un instrument per a mesurar l'evolució de les TIC. 
 • Situar l’ús de les TIC a Catalunya davant d’allò que realitzen en d’altres comunitats o països.
 • Detectar tendències que permetin els centres actuar amb visió de futur.
 • Crear debat i opinió al voltant de l’ús pedagògic de les TIC.


fcamu_a.gif (168 bytes)

Qui col·labora a l’Observatori

La col·laboració amb l’Observatori s’articula a través de diferents nivells, cadascú dels quals permet fer aportacions complementàries. Aquests diferents nivells de participació articulen les propostes, de diferents professionals vinculats al món de l’educació i l’ús de les TIC, a través del debat virtual de la web de l’Observatori. Concretament, parlem de:

 • Un conjunt de 33 centres de Catalunya que s’aniran incorporant fins a finals de curs (actualment la mostra consta de 22 centres contactats durant el període de febrer a abril), de característiques diverses respecte a la seva titularitat, població i recursos tecnològics a l'abast, formant una mostra amb la qual s'analitzarà en cada moment (a partir d'enquestes, entrevistes, taules rodones i debats) la situació i l’evolució de l’aprofitament i l'ús de les TIC.
 • Un Consell Assessor format per experts que aborden l'ús de les TIC als centres no universitaris des de diferents àmbits (formació de docents, associacions de mestres, administració educativa, etc.) i que estableix les línies de treball a partir de l'anàlisi que en va resultant de la mostra de centres.
 • Docents i professionals de la comunitat educativa en general que estiguin interessats en l’aprofitament i l’ús educatiu de les noves tecnologies i que vulguin articular la seva participació a través del debat virtual de la web de l’Observatori
 • L’equip tècnic i d’investigació que s'ocupa de la comunicació amb els centres de la mostra, de la recollida i de l'anàlisi de dades, així com de la difusió de l'estat de la recerca i de les principals conclusions a què s'arriba en cada moment.


fcamu_a.gif (168 bytes)

Criteris de selecció dels centres

L’Observatori pretén fer una observació de caràcter general i descriptiu de la situació de les TIC als centres d’ensenyament de Catalunya. Ara bé, el principal valor de l'observatori serà el de treballar amb una mostra d'escoles amb les quals s'establirà un contacte més directe i amb les quals es farà una anàlisi aprofundida del veritable ús de les TIC a cada centre. El tamany d'aquesta mostra s'ha fixat en 33 centres (11 de Primària, 11 de Secundària o Batxillerat i 11 mixtes que ofertin Primària, Secundària i/o Batxillerat) atenent a dos condicionants:

 • Formar part de la mostra implicarà cert compromís per part dels centres i una atenció personalitzada des de l'equip de treball que ens permeti aprofundir en l'anàlisi de la realitat. Això és quelcom que no podem demanar a una gran quantitat de centres.
 • La mostra ha de ser prou gran com per recollir centres de característiques diferents que siguin representatius de la realitat i de la varietat del nostre sistema educatiu.


Criteris geogràfics

Hem partit de l'actual divisió de Catalunya en 4 demarcacions i, dins de cada demarcació hem detectat les seves capitals (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona), les àrees metropolitanes (Àrea Metropolitana de Barcelona, Regió I, Tarragona-Reus) i les zones rurals (la resta de comarques).
 

Criteris de titularitat

Valorem la necessitat de fer una diferenciació entre la xarxa pública de centres i els centres privats degut a les peculiaritats del sector públic i el privat quant a medis i recursos. Per altra banda, tenim especial cura en què hi hagi uns criteris d'homogeneïtat en l'elecció dels centres privats tant laics com confessionals.

Criteris segon el medi social on és el centre 

L'oportunitat de valorar l'evolució informàtica dels centres ha de ser equitativa tant en aquells centres situats en zones amb predomini de classe social alta com en zones més marginals. Fruit d'això esdevé l'equilibri a l'hora de seleccionar els centres quant a situació socioeconòmica de l’entorn social on està ubicat el centre.
 

Criteris de la tipologia d'escola 

Valorem que educar en un medi fortament urbanitzat i massificat no ha de ser el mateix que educar en zones rurals amb dificultats d'accés o amb pocs alumnes que obliguin a reunir en una mateixa aula alumnes de diferents nivells. Per això la mostra ha de tenir especial cura en seleccionar centres de ZER (Zones Especials Rurals) amb l'objectiu de donar veu a aquests centres.
 

fcamu_a.gif (168 bytes)

Els informes de l’Observatori

De forma periòdica l’Observatori emetrà un informe temàtic reflectint les conclusions extretes fruit del treball i de l’intercanvi d’informació que tindrem amb els centres que hi col·laboren.

Aquest informe té per objectiu recollir de forma sistemàtica la realitat i el treball que realitzen els centres amb les noves tecnologies per tal d’obtenir una imatge dinàmica sobre les activitats, plantejaments i problemes amb que es troben els centres en implementar les noves tecnologies.

Val a dir que aquests informes no pretenen condicionar l’ús de les TIC als centres d’ensenyament, ni tampoc són un element metodològic o teòric sobre la implementació de les TIC als centres d’ensenyament. Es tracta més aviat d’observar què s’està fent en aquests moments als centres. i recullir-ho en un escrit. Allò que sí que pretenen aquests informes és ser una base tant pel debat com per a l’elaboració d’altres documents per part de la comunitat educativa.

Els informes estan directament vinculats amb aquells aspectes que, de forma prioritària, pretenem analitzar en l’Observatori.. Aquests aspectes giren al voltant de les prioritats a estudiar. Els tres informes que es publicaran l’any 2000 tindran es següents eixos d’estudi:

 • Primer informe: Maig 2000: Analitzarem la realitat dels centres quant a disponibilitat de maquinari i programari, les activitats que habitualment hi realitzen i el plantejament pedagògic sota el qual realitzen aquestes activitats.
 • Segon informe: Setembre 2000: Analitzarem el paper dels docents en la implementació de les TIC, els canvis en el paper del professorat i la seva actitud davant les noves tecnologies
 • Tercer informe: Desembre 2000 – Gener 2001: Estudiarem de forma prioritària les relacions entre l'alumnat i les noves tecnologies., com gestionen la informació que reben els alumnes a través d'Internet, saber si les TIC són un possible element generador de desigualtats, si les habilitats relacionades amb la lectura i escriptura de l'alumnat milloren o no amb l’ús de les TIC i, entre d’altres, la motivació de l'alumnat en utilitzar les noves tecnologies.

La seva presentació serà en un acte públic en el qual participaran les institucions que promouen aquest observatori (Fundació Jaume Bofill i Universitat Oberta de Catalunya), els centres i Institucions que hi col·laboraren (les escoles i instituts de la mostra i els membres del Consell Assessor) i tots aquells membres de la Comunitat Educativa de Catalunya (mestres, professors d’Instituts i universitaris, associacions, administració educativa...)
 

fcamu_a.gif (168 bytes)

El Debat virtual

Posteriorment a la presentació pública de l’informe, aquest serà difós tant a través dels canals tradicionals com a través de la web de l’observatori amb l’objectiu de que sigui a l’abast de tota la comunitat educativa i, a partir d’aquesta disponibilitat, pugui generar l’intercanvi d’opinions i el debat.

Aquest fòrum serà obert tant a la participació dels 33 centres que han col·laborat amb l’observatori dins la mostra com per a tota la comunitat educativa en general, sigui a través de la participació individual com les aportacions de col·lectius.

L’eix central i la base de discussió serà els diferents informes que es vagin publicant al llarg del temps de durada de l’Observatori (en principi dos anys). Les participacions d’aquest fòrum restaran recollides com a aportacions a l’informe i publicades en web.
 

fcamu_a.gif (168 bytes)